CheatGPT VS GrammarBot

So sánh CheatGPT với GrammarBot, sự khác biệt giữa CheatGPT và GrammarBot là gì?

Bạn có thể thích

Tóm tắt

CheatGPT tóm tắt

Prettier and faster than ChatGPT, all the advanced features of ChatGPT(GPT-4 soon), plus additional premium features like concise responses, text summarization, grammar fixing, image text recognition, and more - Cheat with confidence - you can't go wrong!

Trang đích CheatGPT

GrammarBot tóm tắt

GrammarBot is a MacOS app that checks your English grammar and suggests a corrected version, fixing misspelled words, typos, or grammar mistakes. It works with a local AI model, so there's no need for subscriptions or an internet connection.

Trang đích GrammarBot

So sánh chi tiết

chi tiết CheatGPT

Thể loại Trợ lý Quảng cáo AI
Trang web CheatGPT https://cheatgpt.app
Thời gian đã thêm Có thể 30 2023
Giá CheatGPT --

chi tiết GrammarBot

Thể loại Trình kiểm tra ngữ pháp AI, Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLMs), Trợ lý viết
Trang web GrammarBot https://grammarbot.app
Thời gian đã thêm Tháng hai 07 2024
Giá GrammarBot --

So sánh cách sử dụng

Làm cách nào để sử dụng CheatGPT?

Xin lỗi, không có dữ liệu

Làm cách nào để sử dụng GrammarBot?

1. Download the AI model 2. Set up your favorite hotkey 3. Start improving your English

So sánh Ưu điểm giữa CheatGPT và GrammarBot

Các tính năng cốt lõi của CheatGPT

Xin lỗi, không có dữ liệu

Các tính năng cốt lõi của GrammarBot

  • Checks grammar and suggests corrections
  • Fixes misspelled words and typos
  • Works offline with a local AI model

So sánh các trường hợp sử dụng

Các trường hợp sử dụng cho CheatGPT

Xin lỗi, không có dữ liệu

Các trường hợp sử dụng cho GrammarBot

  • Checking grammar before sending an email
  • Posting to social media
  • Sending a text message

Gói khác nhau giữa CheatGPT và GrammarBot

CheatGPT

Xin lỗi, không có dữ liệu

GrammarBot

Personal license

$12

Lifetime usage, AI model included, 1 year of updates, email support

So sánh lưu lượng truy cập/Khách truy cập hàng tháng

Lưu lượng truy cập của CheatGPT

CheatGPT là trang có lượt truy cập hàng tháng 11.8K và thời lượng lượt truy cập trung bình 00:00:45. CheatGPT có Trang trên mỗi lượt truy cập là 0.52 và tỷ lệ thoát là 17.96%.

lưu lượng truy cập trang web mới nhất

Truy cập hàng tháng 11.8K
Thời lượng trung bình·lượt truy cập 00:00:45
trang mỗi lượt truy cập 0.52
Tỷ lệ thoát 17.96%
Feb 2023 - May 2024 Tất cả lưu lượng truy cập:

Lưu lượng truy cập của GrammarBot

GrammarBot là trang có lượt truy cập hàng tháng 4.1K và thời lượng lượt truy cập trung bình 00:00:02. GrammarBot có Trang trên mỗi lượt truy cập là 0.13 và tỷ lệ thoát là 27.69%.

lưu lượng truy cập trang web mới nhất

Truy cập hàng tháng 4.1K
Thời lượng trung bình·lượt truy cập 00:00:02
trang mỗi lượt truy cập 0.13
Tỷ lệ thoát 27.69%
Oct 2023 - May 2024 Tất cả lưu lượng truy cập:

dòng chảy địa lý

The top 5 countries/regions for CheatGPT are:United States 12.39%, India 10.14%, Indonesia 9.57%, Taiwan 6.98%, United Kingdom 5.82%

Top 5 Countries/regions

United States
12.39%
India
10.14%
Indonesia
9.57%
Taiwan
6.98%
United Kingdom
5.82%

dòng chảy địa lý

The top 5 countries/regions for GrammarBot are:United States 32.05%, Australia 16.16%, Russia 14.27%, United Kingdom 12.93%, Ukiain 10.27%

Top 5 Countries/regions

United States
32.05%
Australia
16.16%
Russia
14.27%
United Kingdom
12.93%
Ukiain
10.27%

Nguồn lưu lượng truy cập trang web

6 nguồn lưu lượng truy cập chính vào CheatGPT là:trực tiếp 54.16%, Tìm kiếm hữu cơ 37.32%, Liên kết bên ngoài 8.53%, thư 0.00%, tiếp xúc xã hội 0.00%, hiển thị quảng cáo 0.00%

trực tiếp
54.16%
Tìm kiếm hữu cơ
37.32%
Liên kết bên ngoài
8.53%
thư
0.00%
tiếp xúc xã hội
0.00%
hiển thị quảng cáo
0.00%
Feb 2023 - May 2024 Chỉ dành cho máy tính để bàn toàn cầu

Nguồn lưu lượng truy cập trang web

6 nguồn lưu lượng truy cập chính vào GrammarBot là:trực tiếp 48.21%, Tìm kiếm hữu cơ 45.59%, Liên kết bên ngoài 6.21%, thư 0.00%, tiếp xúc xã hội 0.00%, hiển thị quảng cáo 0.00%

trực tiếp
48.21%
Tìm kiếm hữu cơ
45.59%
Liên kết bên ngoài
6.21%
thư
0.00%
tiếp xúc xã hội
0.00%
hiển thị quảng cáo
0.00%
Oct 2023 - May 2024 Chỉ dành cho máy tính để bàn toàn cầu

Cái nào tốt hơn: CheatGPT hay GrammarBot?

CheatGPT có thể phổ biến hơn một chút so với GrammarBot. Như bạn có thể thấy, CheatGPT có 11.8K lượt truy cập hàng tháng, trong khi GrammarBot có 4.1K lượt truy cập hàng tháng. Vì vậy, nhiều người chọn CheatGPT hơn. Vì vậy, khả năng cao là mọi người sẽ giới thiệu CheatGPT nhiều hơn trên các nền tảng xã hội.

CheatGPT có Thời lượng lượt truy cập trung bình là 00:00:45, trong khi GrammarBot có Thời lượng lượt truy cập trung bình là 00:00:02. Ngoài ra, CheatGPT có một trang trên mỗi lượt truy cập là 0.52 và Tỷ lệ thoát là 17.96%. GrammarBot có một trang trên mỗi lượt truy cập là 0.13 và Tỷ lệ thoát là 27.69%.

Người dùng chính của CheatGPT là United States, India, Indonesia, Taiwan, United Kingdom, với phân phối sau: 12.39%, 10.14%, 9.57%, 6.98%, 5.82%.

Người dùng chính của GrammarBot là United States, Australia, Russia, United Kingdom, Ukiain, với phân phối như sau: 32.05%, 16.16%, 14.27%, 12.93%, 10.27%.

Xem các so sánh khác

Hầu hết mọi người thích