InteriorAI VS heardeer

So sánh InteriorAI với heardeer, sự khác biệt giữa InteriorAI và heardeer là gì?

Bạn có thể thích

Tóm tắt

InteriorAI tóm tắt

Get interior design ideas using Artificial Intelligence and virtually stage interiors for real estate listings with different interior styles.

Trang đích InteriorAI

heardeer tóm tắt

Trang đích heardeer

So sánh chi tiết

chi tiết InteriorAI

Thể loại Máy tạo nghệ thuật AI, Trình tạo nội dung AI, Trình tạo thiết kế AI, Thiết kế nội thất và phòng với trí tuệ nhân tạo, Trình tạo ảnh và hình ảnh của AI, Chuyển đổi hình ảnh sang hình ảnh, Danh mục Công cụ AI
Trang web InteriorAI https://interiorai.com
Thời gian đã thêm Bước đều 07 2023
Giá InteriorAI --

chi tiết heardeer

Thể loại Trợ lý phỏng vấn AI, Trình tạo nội dung AI, Trợ lý Phân tích AI, Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLMs), Phát triển lãnh đạo AI
Trang web heardeer https://heardeer.com
Thời gian đã thêm Tháng tư 11 2024
Giá heardeer --

So sánh cách sử dụng

Làm cách nào để sử dụng InteriorAI?

1. Take a photo of your current room, making sure it shows the entire room in a 90° straight angle facing a wall or window horizontally. Avoid angled or wide-angle photos.2. Upload the photo to Interior AI's platform.3. Select the desired mode: Virtual Staging, Interior Design, Freestyle, or 360° Panorama.4. Choose a style from the available options.5. Specify the number of renders and resolution.6. Choose whether to keep the renders public or private.7. Click 'Render' to generate design ideas based on the selected parameters.8. Explore the generated renders, download them, view mixes, or start again with different settings.

Làm cách nào để sử dụng heardeer?

Simply share links and let AI manage personalized, in-depth discussions, bringing you detailed insights.

So sánh Ưu điểm giữa InteriorAI và heardeer

Các tính năng cốt lõi của InteriorAI

 • AI-powered interior design
 • Photo-based transformation
 • Multiple design modes (Virtual Staging, Interior Design, Freestyle, 360° Panorama)
 • Various interior design styles to choose from
 • Flexible rendering options (number of renders, resolution)
 • Public or private renders
 • Ability to download and view rendered designs
 • Mix feature to combine original background with AI-generated ideas

Các tính năng cốt lõi của heardeer

 • Crafts custom interview questionnaires
 • Engages global users in their own languages
 • Delivers transcription and insightful analysis

So sánh các trường hợp sử dụng

Các trường hợp sử dụng cho InteriorAI

 • Redesigning a living room
 • Decorating a bedroom
 • Renovating a bathroom
 • Creating a home office
 • Staging a property for sale
 • Transforming an outdoor space
 • Designing a retail store
 • Planning a meeting room
 • Creating a fitness gym layout
 • Adding interior design elements to a coffee shop

Các trường hợp sử dụng cho heardeer

 • Collecting user feedback
 • Conducting market research

Gói khác nhau giữa InteriorAI và heardeer

InteriorAI

Xin lỗi, không có dữ liệu

heardeer

Free Trial

Free

Start collecting user interview responses for free.

Basic

$19/month

Access essential features and collect up to 1000 user interview responses.

Pro

$49/month

Unlock advanced features and collect unlimited user interview responses.

Enterprise

Contact for pricing

Customized solutions for large-scale user interview projects.

So sánh lưu lượng truy cập/Khách truy cập hàng tháng

Lưu lượng truy cập của InteriorAI

InteriorAI là trang có lượt truy cập hàng tháng 428.7K và thời lượng lượt truy cập trung bình 00:01:07. InteriorAI có Trang trên mỗi lượt truy cập là 3.41 và tỷ lệ thoát là 65.26%.

lưu lượng truy cập trang web mới nhất

Truy cập hàng tháng 428.7K
Thời lượng trung bình·lượt truy cập 00:01:07
trang mỗi lượt truy cập 3.41
Tỷ lệ thoát 65.26%
Dec 2022 - Apr 2024 Tất cả lưu lượng truy cập:

Lưu lượng truy cập của heardeer

heardeer là trang có lượt truy cập hàng tháng 17.0K và thời lượng lượt truy cập trung bình 00:07:52. heardeer có Trang trên mỗi lượt truy cập là 8.91 và tỷ lệ thoát là 27.77%.

lưu lượng truy cập trang web mới nhất

Truy cập hàng tháng 17.0K
Thời lượng trung bình·lượt truy cập 00:07:52
trang mỗi lượt truy cập 8.91
Tỷ lệ thoát 27.77%
Jan 2024 - Apr 2024 Tất cả lưu lượng truy cập:

dòng chảy địa lý

The top 5 countries/regions for InteriorAI are:United States 17.70%, India 10.77%, Brazil 6.64%, France 5.62%, Germany 5.35%

Top 5 Countries/regions

United States
17.70%
India
10.77%
Brazil
6.64%
France
5.62%
Germany
5.35%

dòng chảy địa lý

The top 5 countries/regions for heardeer are:Korea 69.27%, United States 7.99%, Germany 5.22%, Sweden 3.84%, Canada 2.55%

Top 5 Countries/regions

Korea
69.27%
United States
7.99%
Germany
5.22%
Sweden
3.84%
Canada
2.55%

Nguồn lưu lượng truy cập trang web

6 nguồn lưu lượng truy cập chính vào InteriorAI là:trực tiếp 32.63%, tiếp xúc xã hội 31.02%, Tìm kiếm hữu cơ 25.08%, Liên kết bên ngoài 10.77%, thư 0.50%, hiển thị quảng cáo 0.00%

trực tiếp
32.63%
tiếp xúc xã hội
31.02%
Tìm kiếm hữu cơ
25.08%
Liên kết bên ngoài
10.77%
thư
0.50%
hiển thị quảng cáo
0.00%
Dec 2022 - Apr 2024 Chỉ dành cho máy tính để bàn toàn cầu

Nguồn lưu lượng truy cập trang web

6 nguồn lưu lượng truy cập chính vào heardeer là:trực tiếp 78.20%, Liên kết bên ngoài 14.79%, Tìm kiếm hữu cơ 4.19%, tiếp xúc xã hội 2.82%, thư 0.00%, hiển thị quảng cáo 0.00%

trực tiếp
78.20%
Liên kết bên ngoài
14.79%
Tìm kiếm hữu cơ
4.19%
tiếp xúc xã hội
2.82%
thư
0.00%
hiển thị quảng cáo
0.00%
Jan 2024 - Apr 2024 Chỉ dành cho máy tính để bàn toàn cầu

Cái nào tốt hơn: InteriorAI hay heardeer?

InteriorAI có thể phổ biến hơn một chút so với heardeer. Như bạn có thể thấy, InteriorAI có 428.7K lượt truy cập hàng tháng, trong khi heardeer có 17.0K lượt truy cập hàng tháng. Vì vậy, nhiều người chọn InteriorAI hơn. Vì vậy, khả năng cao là mọi người sẽ giới thiệu InteriorAI nhiều hơn trên các nền tảng xã hội.

InteriorAI có Thời lượng lượt truy cập trung bình là 00:01:07, trong khi heardeer có Thời lượng lượt truy cập trung bình là 00:07:52. Ngoài ra, InteriorAI có một trang trên mỗi lượt truy cập là 3.41 và Tỷ lệ thoát là 65.26%. heardeer có một trang trên mỗi lượt truy cập là 8.91 và Tỷ lệ thoát là 27.77%.

Người dùng chính của InteriorAI là United States, India, Brazil, France, Germany, với phân phối sau: 17.70%, 10.77%, 6.64%, 5.62%, 5.35%.

Người dùng chính của heardeer là Korea, United States, Germany, Sweden, Canada, với phân phối như sau: 69.27%, 7.99%, 5.22%, 3.84%, 2.55%.

Xem các so sánh khác

Hầu hết mọi người thích