Kin VS Groq

So sánh Kin với Groq, sự khác biệt giữa Kin và Groq là gì?

Bạn có thể thích

Tóm tắt

Kin tóm tắt

Trang đích Kin

Groq tóm tắt

Trang đích Groq

So sánh chi tiết

chi tiết Kin

Thể loại Chatbot AI, Trợ lý Cuộc sống, Trợ lý viết
Trang web Kin https://mykin.ai?utm_source=toolify
Thời gian đã thêm Tháng hai 02 2024
Giá Kin --

chi tiết Groq

Thể loại Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLMs), Chatbot AI
Trang web Groq https://groq.com?utm_source=toolify
Thời gian đã thêm Tháng hai 21 2024
Giá Groq --

So sánh cách sử dụng

Làm cách nào để sử dụng Kin?

Get inspired, talk things through, navigate situations or get personalized guidance with Kin. Built for privacy, security, and with memory in mind.

Làm cách nào để sử dụng Groq?

To use Groq, simply input your query or command and the AI will process it and provide a response.

So sánh Ưu điểm giữa Kin và Groq

Các tính năng cốt lõi của Kin

 • Semantic and episodic conversations to learn about your world and preferences
 • Private-key encrypted conversations
 • Built with memory in mind for personalized guidance
 • Local First data storage on your device
 • Self-Sovereignty for data control
 • Edge ML for low latency and maximum security
 • Confidential Computing for running large models while keeping data private

Các tính năng cốt lõi của Groq

 • Natural language processing
 • Contextual understanding
 • Real-time responses

So sánh các trường hợp sử dụng

Các trường hợp sử dụng cho Kin

 • Get advice
 • Talk things through
 • Get inspired
 • Navigate awkwardness
 • Optimize time
 • Prepare for tough conversations and awkward situations
 • Nurture connections with family, friends, colleagues or neighbors

Các trường hợp sử dụng cho Groq

 • Virtual assistant
 • Customer support
 • Content generation
So sánh lưu lượng truy cập/Khách truy cập hàng tháng

Lưu lượng truy cập của Kin

Kin là trang có lượt truy cập hàng tháng 37.0K và thời lượng lượt truy cập trung bình 00:03:18. Kin có Trang trên mỗi lượt truy cập là 0.83 và tỷ lệ thoát là 60.16%.

lưu lượng truy cập trang web mới nhất

Truy cập hàng tháng 37.0K
Thời lượng trung bình·lượt truy cập 00:03:18
trang mỗi lượt truy cập 0.83
Tỷ lệ thoát 60.16%
Oct 2023 - May 2024 Tất cả lưu lượng truy cập:

Lưu lượng truy cập của Groq

Groq là trang có lượt truy cập hàng tháng 3.8M và thời lượng lượt truy cập trung bình 00:05:51. Groq có Trang trên mỗi lượt truy cập là 4.50 và tỷ lệ thoát là 41.73%.

lưu lượng truy cập trang web mới nhất

Truy cập hàng tháng 3.8M
Thời lượng trung bình·lượt truy cập 00:05:51
trang mỗi lượt truy cập 4.50
Tỷ lệ thoát 41.73%
Nov 2023 - May 2024 Tất cả lưu lượng truy cập:

dòng chảy địa lý

The top 5 countries/regions for Kin are:United States 10.61%, Australia 5.75%, Korea 4.92%, France 4.27%, United Kingdom 3.89%

Top 5 Countries/regions

United States
10.61%
Australia
5.75%
Korea
4.92%
France
4.27%
United Kingdom
3.89%

dòng chảy địa lý

The top 5 countries/regions for Groq are:United States 20.67%, India 7.69%, France 4.96%, Germany 4.89%, China 4.81%

Top 5 Countries/regions

United States
20.67%
India
7.69%
France
4.96%
Germany
4.89%
China
4.81%

Nguồn lưu lượng truy cập trang web

6 nguồn lưu lượng truy cập chính vào Kin là:trực tiếp 45.35%, Liên kết bên ngoài 41.57%, Tìm kiếm hữu cơ 12.29%, tiếp xúc xã hội 0.79%, thư 0.00%, hiển thị quảng cáo 0.00%

trực tiếp
45.35%
Liên kết bên ngoài
41.57%
Tìm kiếm hữu cơ
12.29%
tiếp xúc xã hội
0.79%
thư
0.00%
hiển thị quảng cáo
0.00%
Oct 2023 - May 2024 Chỉ dành cho máy tính để bàn toàn cầu

Nguồn lưu lượng truy cập trang web

6 nguồn lưu lượng truy cập chính vào Groq là:trực tiếp 64.29%, Tìm kiếm hữu cơ 28.08%, tiếp xúc xã hội 4.25%, Liên kết bên ngoài 2.12%, thư 1.23%, hiển thị quảng cáo 0.02%

trực tiếp
64.29%
Tìm kiếm hữu cơ
28.08%
tiếp xúc xã hội
4.25%
Liên kết bên ngoài
2.12%
thư
1.23%
hiển thị quảng cáo
0.02%
Nov 2023 - May 2024 Chỉ dành cho máy tính để bàn toàn cầu

Cái nào tốt hơn: Kin hay Groq?

Groq có thể phổ biến hơn một chút so với Kin. Như bạn có thể thấy, Kin có 37.0K lượt truy cập hàng tháng, trong khi Groq có 3.8M lượt truy cập hàng tháng. Vì vậy, nhiều người chọn Groq hơn. Vì vậy, khả năng cao là mọi người sẽ giới thiệu Groq nhiều hơn trên các nền tảng xã hội.

Kin có Thời lượng lượt truy cập trung bình là 00:03:18, trong khi Groq có Thời lượng lượt truy cập trung bình là 00:05:51. Ngoài ra, Kin có một trang trên mỗi lượt truy cập là 0.83 và Tỷ lệ thoát là 60.16%. Groq có một trang trên mỗi lượt truy cập là 4.50 và Tỷ lệ thoát là 41.73%.

Người dùng chính của Kin là United States, Australia, Korea, France, United Kingdom, với phân phối sau: 10.61%, 5.75%, 4.92%, 4.27%, 3.89%.

Người dùng chính của Groq là United States, India, France, Germany, China, với phân phối như sau: 20.67%, 7.69%, 4.96%, 4.89%, 4.81%.

Xem các so sánh khác

Hầu hết mọi người thích